Έρευνα για τις απόψεις φοιτητών/τριών με αναπηρία-χρόνιες παθήσεις ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ακαδημαϊκή και ψυχο-κοινωνική τους προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο

Επιστημονική ομάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΔΒΜ103 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές",  διεξάγει έρευνα για τις απόψεις φοιτητών/τριών με αναπηρία-χρόνιες παθήσεις ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο. 
 
Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας και τη διασφάλιση ταυτοχρόνως των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών με αναπηρία-χρόνιες παθήσεις, δημιουργήθηκε ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα είναι πανελλαδική και προκειμένου να προχωρήσει η συλλογή του ερευνητικού υλικού θα σας παρακαλούσαμε να προωθήσετε στους εγγεγραμμένους φοιτητές με αναπηρία-χρόνιες παθήσεις σας τον ακόλουθο σύνδεσμο
 
 https://forms.gle/QU75d6joMSqMSR5XA 
 
ώστε να συμπληρώσουν, εάν θελήσουν, το σχετικό ερωτηματολόγιο.