Πίνακας επιτυχόντων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
 
Ο πίνακας των φοιτητών που έγιναν δεκτοί για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
 
Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασής τους.