Διαδικασία Εξέτασης Μαθήματος “Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP” στις 26 Ιανουαρίου 2021

Το μάθημα "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP" θα εξετασθεί στις 26 Ιανουαρίου 2021 στις 11.15 π.μ.

Η διαδικασία της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ

Για τη συμμετοχή σας στη τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο Παν. Πατρών. Μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν μπορούν να συμμετάσχουν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που:

Διαδικαστικά πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του κάθε εξεταζόμενου φοιτητή, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτετε μικρόφωνο, κάμερα και φυσικά κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης των στοιχείων σας (πάσο, ταυτότητα, κλπ).

Τα θέματα θα ανακοινωθούν στο σύστημα eclass του μαθήματος, στις εργασίες και στις ασκήσεις.

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από 14 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ένα θέμα άσκησης (ερ. 15).

Οι 14 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντώνται από κάθε εξεταζόμενο στο σύστημα των Ασκήσεων του eclass.

Οι 14 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βαθμολογούνται με μισή μονάδα (δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία).

Το ερώτημα 15 το υποβάλετε ως εργασία στο σύστημα των Εργασιών του eclass.

Το ερώτημα 15 βαθμολογείται με 3 μονάδες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 ΩΡΑ

Για απορίες στείλτε ερωτήματα μέσω του eclass.

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος