Μεταπτυχιακά

 

Ιστοσελίδες   Προγραμμάτων   Μεταπτυχιακών   Σπουδών  του  Τμήματος 

 

1.   "Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)":

http://manedu.upatras.gr/ 


 2. Ψηφιακή καινοτομία και Διοίκηση (Digital Innovation and Management)

http://dima.upatras.gr/