Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Τα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής:

Αναλυτικά, τα πενήντα ένα (51) μαθήματα του τμήματος παρουσιάζονται στις παρακάτω σελίδες ανά εξάμηνο:

Επιπλέον, στο 5ο εξάμηνο σπουδών συμπεριλαμβάνεται το προαιρετικό μάθημα «Ξένη Γλώσσα - Ορολογία», Μάθημα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), το οποίο έχει μόνο θεωρητικό μέρος, με 4 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, και δεν παρέχει Διδακτικές Μονάδες στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν ούτε και θα λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.

Τα εν λόγω μαθήματα είναι συμβατά με Προγράμματα Σπουδών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, τα οποία αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή κάθε μαθήματος.

Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων», δεν προβλέπεται σχέση Προαπαιτούμενων - Εξαρτώμενων μαθημάτων.

Απαιτούμενα Μαθήματα Ειδικότητας για Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με το προτεινόμενο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, για να αποκτήσουν οι φοιτητές - φοιτήτριες το δικαίωμα έναρξης Πρακτικής τους Άσκησης απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα ακόλουθα Μαθήματα Ειδικότητας ανά κατεύθυνση:

Α. Κατεύθυνση «Διοίκησης Επιχειρήσεων»

 1. Επιχειρησιακή Έρευνα
 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 3. Διοίκηση Λειτουργιών
 4. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 5. Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου
 6. Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά θέματα
 7. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 8. Στρατηγική Επιχειρήσεων
 9. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Β. Κατεύθυνση «Marketing»

 1. Επιχειρησιακή Έρευνα
 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 3. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
 4. Συμπεριφορά Καταναλωτή
 5. Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας / Επικοινωνιακή Πολιτική
 6. Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα Αγοράς
 7. Στρατηγικό Μάρκετινγκ
 8. Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
 9. Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (e-CRM)

Γ. Κατεύθυνση «Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων»

 1. Επιχειρησιακή Έρευνα
 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 3. Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet
 4. Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων
 5. Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 6. Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού
 7. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 8. Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP
 9. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης