Παράταση για δηλώσεις Συγγραμμάτων

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την
*Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020*,

ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την

*Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020*.