Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων Ε Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Επιχειρηματικά Δίκτυα Η/Υ ΜΕΥ 3 2 150,0 6,0
2 Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΕ 3 2 150,0 6,0
3 Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «MARKETING»
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΜΕΥ 4   150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   16 8 750,0 30,0

 

 

Επιχειρηματικά Δίκτυα H/Y

Βασικές έννοιες δικτύων, η εξέλιξη των δικτύων, ο ρόλος τους στην επιχείρηση. Μέσα μετάδοσης. Είδη δικτύων, τοπικά, ευρείας περιοχής, μητροπολιτικά. Είδη γραμμών και συσκευών δικτύων. Λειτουργικά Συστήματα δικτύων. Η τηλεματική, οι υπηρεσίες τηλεματικής στην επιχείρηση, μεταφορά αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απομακρυσμένη σύνδεση, οι νέες υπηρεσίες τηλεματικής. Δημόσια δίκτυα στην Ελλάδα, βασικά χαρακτηριστικά, υπηρεσίες. Διαδίκτυο (Internet), ιστορική εξέλιξη, ο παγκόσμιος ιστός. Σύνδεση προσωπικών H/Y, βασικές λειτουργίες στα τοπικά δίκτυα, διαχείριση τοπικών δικτύων και χρηστών. O παγκόσμιος ιστός, φυλλομετρητές. Υπηρεσίες e-mail, ftp, telnet.

 

Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού: Εισαγωγικές έννοιες. Διαγράμματα ροής. Σύμβολα διαγραμμάτων ροής. Χαρακτηριστικά διαγραμμάτων ροής. Είδη διαγραμμάτων ροής. Διαγράμματα ροής δεδομένων. Δομικά στοιχεία. Σύνταξη. Συνηθισμένα λάθη. Πολυεπίπεδη ανάλυση. Ροή εργασίας. Διαγράμματα ανάθεσης διαδικασιών. Δομικά στοιχεία. Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός. Κλάση και κληρονομικότητα. Αντικείμενο και στιγμιότυπο. Unified Modelling Language (UML). Τύποι διαγραμμάτων. Διαγράμματα κλάσεων. Σχέσεις κλάσεων. Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης. Σχέσεις. Διαγράμματα ακολουθίας, Διαγράμματα καταστάσεων. Διαγράμματα δραστηριοτήτων. Σχεδιασμός διαλογικών εφαρμογών με βάση τα σενάρια χρήσης τους: η μεθοδολογία ICONIX. Δομή της μεθοδολογίας. Ανάλυση απαιτήσεων. Αρχικός σχεδιασμός. Σχεδιασμός του συστήματος. Εφαρμογή.

 

Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων (κανονικοποίηση). Μετάβαση από το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων στο σχεσιακό. Όψεις (views), περιορισμοί (constraints), δοσοληψίες (transactions), stored procedures, Triggers. Ο Ρόλος και τα καθήκοντα του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων. Ασφάλεια και δικαιοδοσία σε Βάσεις Δεδομένων. Αντίγραφα (back up) της βάσης δεδομένων και επαναλειτουργία βάσης (recovery). Συγχρονισμός προσπέλασης (concurrency) σε περιβάλλοντα με πολλούς χρήστες. Βελτιστοποίηση αιτημάτων προσπέλασης (query optimization). Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων (distributed database). Επίκαιρα θέματα βάσεων δεδομένων (βάσεις πολυμέσων, βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, ασφάλεια βάσεων δεδομένων, διαχείριση γνώσης και βάσεις δεδομένων και γνώσης, XML, OLAP, Data Warehouse κ.λπ.). Τεχνολογία Oracle (PL/SQL, triggers, stored procedures κ.λπ.). Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Ανοικτού κώδικα. Ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (ODBC, JDBC), κατανεμημένες βάσεις, αρχιτεκτονικές πελάτη - εξυπηρετητή, αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, βάσεις και διαδίκτυο.

 

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Είδη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Περιβάλλον Αποφάσεων, (Συνθήκες Βεβαιότητας, Αβεβαιότητας, Κινδύνου), Ορθολογική Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων, Μέθοδοι Δημιουργικής Σκέψης (Καταιγισμός Ιδεών, Μέθοδος Delphi, Αναλογίες κλπ.), Συναρτήσεις Ευημερία - Χρησιμότητας, Προσέγγιση Bayes, Ποιοτικές Μέθοδοι (Δένδρα Αποφάσεων, Πίνακες Αποφάσεων, Διαγράμματα Ακολουθίας Γεγονότων, Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδος), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Ανάλυση της ζήτησης υπηρεσιών. Κατανόηση των προσδοκιών και αντιλήψεων των καταναλωτών υπηρεσιών μέσω της έρευνας μάρκετινγκ. Σχεδιασμός και τοποθέτηση υπηρεσίας. Ο ρόλος των υπαλλήλων και των καταναλωτών στη δημιουργία και παράδοση της υπηρεσίας. Ο ρόλος της προώθησης. Το κόστος της ποιότητας. Η απόδοση της ποιότητας. Εσωτερικό μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ των σχέσεων. Μελέτη περιπτώσεων.