Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κορμού Γ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΜΕΥ 3 1 112,5 4,5
2 Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΕ 3 2 137,5 5,5
3 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ΜΕΥ 3   112,5 4,5
4 Μακροοικονομική Ανάλυση ΜΓΥ 3   112,5 4,5
5 Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων ΜΓΥ 3 3 137,5 5,5
6 Ειδικά Θέματα στη Στατιστική ΜΕΥ 3 2 137,5 5,5
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   18 8 750,0 30,0

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Εισαγωγή στη Διασφάλιση Ποιότητας. Ορισμοί, φιλοσοφία, αξιώματα, αρχές ΔΟΠ. Η ανάγκη προσαρμογών και αλλαγών στους τρόπους διοίκησης. Εργαλεία ελέγχου της ποιότητας. Η οργάνωση για την ποιότητα. Επιτελικές λειτουργίες και λειτουργίες γραμμής. Ανάπτυξη της σειράς ISO τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων και ενεργειών. Σύνταξη εγχειριδίων ποιότητας και φακέλων διαδικασιών. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης. Κόστος ποιότητας. Μεθοδολογίες στατιστικού ποιοτικού ελέγχου SPC. Εργαστηριακές εφαρμογές των ανωτέρω με την χρήση ειδικών πακέτων λογισμικού σε Η/Υ.

 

Επιχειρησιακή Έρευνα

Εισαγωγή στην Έννοια της Επιχειρησιακής Έρευνας, Είδη Επιχειρησιακών Υποδειγμάτων, Γραμμικός Προγραμματισμός (Κατάστρωση του Προβλήματος, Γραφική και Αλγεβρική Επίλυση, Μέθοδος Simplex, Ιδιόμορφες Περιπτώσεις, Δυισμός και Ανάλυση Ευαισθησίας), Ακέραιος Προγραμματισμός (Μέθοδοι Branch and Bound, προγραμματισμός 0 - 1), Προβλήματα Μεταφοράς (Καθορισμός και Επίλυση του Τυπικού Προβλήματος, Ειδικές Περιπτώσεις: Πρόβλημα Αντικατάστασης, Πρόβλημα Μεταφόρτωσης), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Το μάθημα σκοπεύει στο να διευκολύνει την πλήρη κατανόηση της Διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική, αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων γενικότερα. Ειδικότερα εστιάζει στην εξέταση και ανάλυση των διαδικασιών του προγραμματισμού, της ανάλυσης εργασίας, της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, της πολιτικής των αμοιβών, της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και τέλος των εργασιακών σχέσεων με τη μέθοδο της μελέτης περιπτώσεων, ομαδικών εργασιών και εξέτασης σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.

 

Μακροοικονομική Ανάλυση

Υπολογισμός Εθνικής Παραγωγής - Συστήματα Εθνικών Λογαριασμών, Συνολική Ζήτηση και Προσφορά - το Κεϋνσιανό υπόδειγμα, το μονεταριστικό υπόδειγμα, Δημοσιονομική πολιτική, Νομισματική πολιτική, Επιλογή του Δημοσίου και εξωτερικές επιδράσεις, Πληθωρισμός και ανεργία, Μισθοί - αγορές εργασίας και εργατικές ενώσεις, Στοιχεία Διεθνούς Εμπορίου.

 

Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων

Δομές Δεδομένων, βασικές έννοιες. Πίνακες, Λίστες, Ουρές, Δένδρα, Γράφοι. Επεξεργασία δομών δεδομένων, εισαγωγή, ανάκτηση και διαγραφή. Τύποι και οργάνωση αρχείων, ακολουθιακά, δενδρικά δεικτοδοτημένα αρχεία. Επεξεργασία αρχείων, αναζήτηση, ταξινόμηση, ευρετήρια αρχείων. Επεξεργασία μεγάλων αρχείων. Τρόποι αποθήκευσης αρχείων. Βελτίωση της απόδοσης στην επεξεργασία αρχείων. Εφαρμογές διαχείρισης δομών δεδομένων με τη γλώσσα προγραμματισμού C.

 

Ειδικά Θέματα στη Στατιστική

Εκτιμητική (Εκτίμηση Μέσων και Αναλογιών), Διαστήματα Εμπιστοσύνης Μεγάλων και Μικρών Δειγμάτων, Καθορισμός Δείγματος, Έλεγχοι Υποθέσεων (Μονόπλευροι - Αμφίπλευροι), X2 - Έλεγχοι (Ανεξαρτησίας, Καλής Προσαρμογής), Ανάλυση Διασποράς (ANOVA), Ανάλυση Απλής Παλινδρόμησης (Γραμμική, Λογαριθμική, Εκθετική, Δευτέρου Βαθμού) και Ανάλυση Συσχετίσεων δύο Μεταβλητών, Εφαρμογές σε H/Y.