Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων Ζ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διαχείριση Έργων ΜΕΥ 3 2 150,0 6,0
2 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP ΜΕ 3 2 150,0 6,0
3 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΜΕ 4 1 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 3 150,0 6,0

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «MARKETING» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΜΕ 4 1 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   17 9 750,0 30,0

 

 

Διαχείριση Έργων

Η εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν στοιχεία από την διαχείριση λειτουργιών, χρονικό προγραμματισμό έργων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση επιχειρησιακών αποφάσεων και διαδικασιών. Επίσης αναλυτική περιγραφή των μεθοδολογιών χρονικού προγραμματισμού και ορθολογικής οργάνωσης των εργασιών ή των μηχανοποιημένων δραστηριοτήτων κατασκευής των έργων με κριτήριο την βέλτιστη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων ή την επιτάχυνση των εργασιών. Δικτυωτός προγραμματισμός και τεχνική κατασκευής δικτυωτού διαγράμματος έλεγχος πορείας εκτελέσεως έργου με το δικτυωτό διάγραμμα. Διαγράμματα Gant, η βελτιστοποίηση χρόνου, κόστους και δυναμικού. Εισαγωγή στην έννοια του Project Management. Οργάνωση έργου. Εκτίμηση κόστους. Επιλογή αναδόχου. Έλεγχος έργου. Διοικητικές ικανότητες. Διαχείριση ρίσκου.

 

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP

Έννοια και φιλοσοφία της διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, Επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, Σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ επιχειρηματικών λειτουργιών, Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις διαδικασίες και τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, Δομή ERP συστημάτων, Τεχνολογίες, Αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή (client / server), Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών - BPR, Κύκλος ζωής ERP συστημάτων, Επιλογή - Αξιολόγηση - Προμήθεια ERP συστημάτων, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ERP συστημάτων, Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών. Χρήση και λειτουργία ERP συστήματος.

 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Έννοια και ορισμός πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση. Δομή και πλαίσιο ανάλυσης. Σχέση πληροφοριακών συστημάτων και management. Στοιχεία τεχνολογίας. Επεξεργασία δεδομένων. Οργάνωση δεδομένων. Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, εφαρμογές. Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Βασικές έννοιες. Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Management Information Systems, MIS). Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Διοικήσεως (ΠΣΔ). Περιβάλλον των ΠΣΔ. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης των ΠΣΔ. Ανάλυση περιπτώσεων. Εφαρμογές, κίνδυνοι. Έλεγχος και αξιολόγηση των ΠΣΔ. Θέματα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στα ΠΣΔ. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ελληνική πραγματικότητα. Ανάλυση περιπτώσεων. Στρατηγικός προγραμματισμός της επιχείρησης και ΠΣΔ.

  

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Εφαρμοσμένες Ποσοτικές μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, Μελέτες Περίπτωσης με Χρήση Μεθοδολογιών Στατιστικής (Λήψη Αποφάσεων με Πρωτογενή Πληροφορία), Πιθανοτήτων (Λήψη Αποφάσεων με εκ των Υστέρων Πληροφορία) και Επιχειρησιακής Έρευνας (Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων, Βέλτιστα Πρότυπα Αποδοτικότητας, Γραμμικός Προγραμματισμός, Προσομοίωση), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων. Ο καθορισμός των ρόλων του διευθυντή πωλήσεων και των πωλητών. Ο σχεδιασμός στρατηγικής και προϋπολογισμός. Η οργάνωση του προσωπικού πωλήσεων. Εκτίμηση δυνατοτήτων και προβλέψεις πωλήσεων. Αναζήτηση και επιλογή των πωλητών. Η εκπαίδευση των πωλητών. Η δημιουργία κινήτρων. Αποζημίωση των πωλητών. Σχεδιασμός περιοχών πωλήσεων. Καθορισμός των μέτρων αποδοτικότητας. Εκτίμηση και έλεγχος.