Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κορμού Β Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου ΔΟΝΑ 3   100,0 4,0
2 Μικροοικονομική Ανάλυση ΜΓΥ 3   112,5 4,5
3 Λογιστική Εταιρειών ΜΓΥ 2 3 112,5 4,5
4 Ανάπτυξη αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ 3 2 137,5 5,5
5 Οικονομικά Μαθηματικά ΜΓΥ 4   137,5 5,5
6 Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων ΜΓΥ 4 2 150,0 6,0
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   20 4 750,0 30,0

 

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Κλάδος - διακρίσεις, οι αντικειμενικές εμπορικές πράξεις, εξ υποκειμένου εμπορικές πράξεις, τεκμήριο εμπορικότητας. Εμπορικά βιβλία. Έμποροι κατά τυπικό και ουσιαστικό σύστημα. Απόκτηση - απώλεια εμπορικής ιδιότητας. Συνέπειες. Βιομηχανική ιδιοκτησία, επωνυμία, Σήμα, Ευρεσιτεχνίες - εφευρέσεις, δίκαιο του ανταγωνισμού - συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Οι εταιρείες - διακρίσεις. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία, ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Ετερόρρυθμη ή αφανής Εταιρεία, Ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, είδη, Ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Ανώνυμη Εταιρεία, είδη, Ίδρυση - λειτουργία - λύση, Δίκαιο των αξιογράφων. Η συναλλαγματική, Η επιταγή, Το γραμμάτιο. Εφαρμογές εμπορικού δικαίου ‐ καταστατικό, επιταγή, συναλλαγματική ‐ στοιχεία πτωχευτικού δικαίου.

 

Μικροοικονομική Ανάλυση

Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς, Ελαστικότητα, Κόστος και Παραγωγή, Αγορές - Ανταγωνισμός και Ανάπτυξη, Μονοπώλιο και διάφορες μορφές Ολιγοπωλίου, Αποδοτικότητα και ρύθμιση, Ζήτηση συντελεστών παραγωγής και παραγωγικότητα, αμοιβές εισροών, Πρόσοδος, τόκος και κέρδη.

 

Λογιστική Εταιρειών

Βασικά στοιχεία λογιστικής εταιρειών, έννοιες Ομόρρυθμης - Ετερόρρυθμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία - Προσδιορισμός Καθαρών Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης, καθαρών Αποτελεσμάτων χρήσης, φορολογία νομικών προσώπων, συμπλήρωση εντύπων εφορίας για νομικά πρόσωπα, Ε3 - Ε5 - Φ10 - εκκαθάριση φόρου νομικών προσώπων - Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων - ανάλυση οικονομικών καταστάσεων - ανάλυση με αριθμοδείκτες - αριθμοδείκτες ρευστότητας - αριθμοδείκτες αποδοτικότητας - αριθμοδείκτες δραστηριότητας - αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων - εισαγωγή σε αριθμοδείκτες αγοράς - κάθετη και οριζόντια ανάλυση επιχειρήσεων - αποτίμηση εταιρειών και μετοχών εισηγμένων και μη στο ΧΑΑ - χρησιμότητα Κατάστασης Ταμειακών Ροών και Προϋπολογισμών.

 

Ανάπτυξη αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός H/Y

Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Προγραμματιστικές δομές, Ακολουθία, Έλεγχος και Επανάληψη. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (ψευδοκώδικας, διαγράμματα ροής προγράμματος, γλώσσες προγραμματισμού). Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Η γλώσσα C, Δομή Προγράμματος στη C, Τύποι δεδομένων, Δηλώσεις Μεταβλητών, Βρόχοι. Πίνακες, Συναρτήσεις, Δομές, Δείκτες, Ακολουθίες Χαρακτήρων. Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη γλώσσα C, Ανάπτυξη προγραμμάτων και συναρτήσεων στη C.

 

Οικονομικά Μαθηματικά

Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας. Ακολουθίες, Σειρές. Πραγματικές συναρτήσεις μιας και δύο μεταβλητών: πράξεις, μερική παράγωγος, ολικό διαφορικό, τοπικά ακρότατα. Όρια συναρτήσεων. Μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση συναρτήσεων. Εφαρμογές των τοπικών ακροτάτων σε θέματα οικονομίας, μέθοδος εύρεσης δεσμευμένων τοπικών ακροτάτων - πολλαπλασιαστές Lagrange. Συνδυαστική ανάλυση. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις: διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς και γραμμικές. Οικονομικές εφαρμογές. Ολοκληρώματα και οι εφαρμογές τους σε προβλήματα οικονομικών επιστημών. Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις και οικονομικές του εφαρμογές κυρίως σε προβλήματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Εφαρμογές σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με το πρόγραμμα Mathematica.

 

Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων

Στοιχειώδεις Δειγματοληπτικές Μέθοδοι, Περιγραφή - Οργάνωση - Αποτύπωση Δεδομένων, Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα (Μέτρα Κεντρικών Τάσεων, Μέτρα Διασποράς), Εισαγωγή στις Πιθανότητες (Στοιχειώδεις Κανόνες, Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος Bayes), Διακριτές τυχαίες Μεταβλητές και οι Κατανομές Πιθανοτήτων τους, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και η Κανονική Κατανομή, Κατανομή Δείγματος, Εφαρμογές σε H/Y.