Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων Ζ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Στρατηγική Επιχειρήσεων ΜΕ 4   150,0 6,0
2 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 3 150,0 6,0
3 Διεθνείς Σχέσεις και Θεσμοί ΔΟΝΑ 4   150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «MARKETING» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΜΕ 4 1 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   18 6 750,0 30,0

  

Στρατηγική Επιχειρήσεων

H διαδικασία της στρατηγικής μεταβολής, το περιβάλλον των επιχειρήσεων, προσεγγίσεις στον σχεδιασμό στρατηγικής, οι αντικειμενικοί στόχοι, ανάλυση χάσματος, ανάλυση SWOT, άλλες τεχνικές ανάλυσης, στρατηγικές επέκτασης - συρρίκνωσης - οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης, καθορισμός των προτύπων απόδοσης, μέτρηση της απόδοσης, αξιολόγηση της απόδοσης, προκαταρκτικοί έλεγχοι, έλεγχοι κατά την διεργασία, έλεγχοι εκροής, διαχειριστικοί έλεγχοι, η σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ενθάρρυνση καινοτομίας.

 

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Εφαρμοσμένες Ποσοτικές μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, Μελέτες Περίπτωσης με Χρήση Μεθοδολογιών Στατιστικής (Λήψη Αποφάσεων με Πρωτογενή Πληροφορία), Πιθανοτήτων (Λήψη Αποφάσεων με εκ των Υστέρων Πληροφορία) και Επιχειρησιακής Έρευνας (Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων, Βέλτιστα Πρότυπα Αποδοτικότητας, Γραμμικός Προγραμματισμός, Προσομοίωση), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Διεθνείς Σχέσεις και Θεσμοί

Το δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Οι διεθνείς συμβάσεις ‐ διακρίσεις. Οι διεθνείς οργανισμοί, Σύσταση - διακρίσεις. Το ιστορικό πλαίσιο δημιουργίας της Ε.Ε. - ΕΟΚ - ΕΚΑΧ - ΕΚΑΕ. Η διαχρονική εξέλιξη της ΕΟΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ. Η δημιουργία της Ε.Ε. - η εξέλιξη της έως σήμερα. Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Το Συμβούλιο των Υπουργών, Η Επιτροπή, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ελεγκτικό Συνέδριο και τα δευτερεύοντα κοινοτικά όργανα, η ΟΝΕ.

 

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP

Έννοια και φιλοσοφία της διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, Επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, Σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ επιχειρηματικών λειτουργιών, Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις διαδικασίες και τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, Δομή ERP συστημάτων, Τεχνολογίες, Αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή (client / server), Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών - BPR, Κύκλος ζωής ERP συστημάτων, Επιλογή - Αξιολόγηση - Προμήθεια ERP συστημάτων, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ERP συστημάτων, Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών. Χρήση και λειτουργία ERP συστήματος.

  

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων. Ο καθορισμός των ρόλων του διευθυντή πωλήσεων και των πωλητών. Ο σχεδιασμός στρατηγικής και προϋπολογισμός. Η οργάνωση του προσωπικού πωλήσεων. Εκτίμηση δυνατοτήτων και προβλέψεις πωλήσεων. Αναζήτηση και επιλογή των πωλητών. Η εκπαίδευση των πωλητών. Η δημιουργία κινήτρων. Αποζημίωση των πωλητών. Σχεδιασμός περιοχών πωλήσεων. Καθορισμός των μέτρων αποδοτικότητας. Εκτίμηση και έλεγχος.