Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κορμού Δ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Επιχειρησιακά Παίγνια ΜΕΥ 3 1 112,5 4,5
2 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΜΕ 3 2 137,5 5,5
3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΜΕΥ 3   112,5 4,5
4 Οικονομική της Διοίκησης ΜΓΥ 3   112,5 4,5
5 Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet ΜΕ 3 2 137,5 5,5
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΜΓΥ 3 2 137,5 5,5
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   18 7 750,0 30,0

 

Επιχειρησιακά Παίγνια

Ανάλυση δεδομένων με επιχειρησιακά δεδομένα, τα τυπικά μοντέλα αντιδράσεων, αυτοματισμός μοντέλων, αξιολόγηση και έλεγχος μοντέλων, τεκμηρίωση μοντέλων, επιχειρηματικά σενάρια, αριστοποίηση και στόχοι, έλεγχος ανταγωνιστικών αντιδράσεων, μέθοδος Monte Carlo, οι μηχανισμοί της προσομοίωσης, η προσομοίωση σαν εργαλείο επιχειρησιακού προγραμματισμού.

 

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και βοηθήματα, διαχείριση ποικιλότητας, προώθηση καινοτομίας και δημιουργικότητας. Διαδικασία σχεδιασμού, φύση οργανωσιακών στόχων, μάνατζμεντ αντικειμενικών σκοπών, έλεγχος ως λειτουργία του μάνατζμεντ, προσεγγίσεις εφαρμογής ελέγχου. Χρήση επιχειρηματικών σχεδίων, σημεία - κλειδιά. Τυποποιημένοι πίνακες και διαγράμματα, βάθος χρόνου του σχεδιασμού. Ξεκινώντας νέα επιχείρηση, υπολογισμός ρεαλιστικών επιπέδων κόστους, κατανόηση κινδύνων, χρηματοδότηση, άδειες, νομικές οντότητες, εμπορικά ονόματα, σήματα κατατεθέντα κλπ. Στρατηγική σκέψη, βασικοί αριθμοί, ομάδα διοίκησης. Ανάλυση ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας, πηγές, προμηθευτές και υλοποίηση. Τεχνολογία και μελλοντικά προϊόντα / υπηρεσίες. Προώθηση πωλήσεων. Ανάλυση κλάδου / αγοράς. Εντοπισμός πληροφοριών, πρακτική έρευνα αγοράς. Πρόβλεψη πωλήσεων, πληροφορίες υπόβαθρου, ανάλυση αγοράς. Συσχέτιση προϋπολογισμού και οροσήμων του σχεδίου. Επιχειρηματικοί αριθμοδείκτες. Υλοποίηση, ορόσημα, περιλήψεις, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων. Υποβολή σχεδίου.

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

H χρηματοοικονομική λειτουργία και το περιβάλλον, η χρονική αξία του χρήματος, Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών, οι επιδράσεις της μεταβολής του επιπέδου των τιμών, χρηματοοικονομικοί δείκτες και διακριτική ανάλυση, πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος, πολιτική κεφαλαίων κίνησης, διαχείριση και πολιτική των πιστώσεων.

 

Οικονομική της Διοίκησης

Αποφάσεις βελτιστοποίησης, αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου, αποφάσεις στις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης, προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης, αποτελεσματική παραγωγή, πρόβλεψη κόστους, ειδικές τεχνικές καθορισμού τιμών, προγραμματισμός επενδύσεων, αποφάσεις βάσει ανάλυσης ισολογισμού, αποφάσεις βάσει ανάλυσης κόστους / οφέλους, κυβέρνηση και επιχειρηματική δραστηριότητα, προϋπολογισμός κεφαλαίου.

 

Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet

Τύποι δικτύων στην επιχείρηση, κατανεμημένες επιχειρηματικές εφαρμογές, βασικές έννοιες για την κατανεμημένη επεξεργασία, βασικά πρωτόκολλα, ο κατανεμημένος έλεγχος, τα σημαντικότερα θέματα των κατανεμημένων συστημάτων. Εφαρμογές του διαδικτύου (Internet) στην επιχείρηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, αρχές ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων (EDI), η διαφήμιση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, intranets. Εξοικείωση με τα κατανεμημένα συστήματα, το διαδίκτυο και η ολοκλήρωση του με επιχειρηματικές εφαρμογές (Βάσεις Δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα). Εξοικείωση με την HTML και με τους υπάρχοντες εκδότες. Υλοποίηση και δημοσίευση σελίδας στον παγκόσμιο ιστό.

 

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Βασικές έννοιες, χρήση των Βάσεων Δεδομένων στην επιχείρηση, είδη Βάσεων Δεδομένων. Θεμελίωση των Βάσεων Δεδομένων, σχεσιακή άλγεβρα, λειτουργικές εξαρτήσεις. Σχεσιακό μοντέλο των Βάσεων Δεδομένων, πίνακες, κλειδιά, διάγραμμα οντοτήτων - σχέσεων. Βασικές λειτουργίες συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, διαγραφή ενημέρωση, εισαγωγή και βελτιστοποίηση. Συστήματα διαχείρισης κειμένων, τεχνικές δεικτοδότησης, μέτρηση απόδοσης, μοντέλα δεδομένων, η χρήση τους στην επιχείρηση. Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων, βασικές έννοιες, η χρήση τους στην επιχείρηση. Πολυδιάστατες Βάσεις Δεδομένων, βασικές έννοιες, μέθοδοι υλοποίησης, ο ρόλος τους στην ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων. Η γλώσσα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων SQL. Χρήση εμπορικού συστήματος διαχείρισης B.Δ. και εξοικείωση με την γλώσσα SQL, εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης κειμένων και με τις πολυδιάστατες Βάσεις Δεδομένων.

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!