Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ

Ἡ Θεωρία ξεκινᾶ 26/9/16 ὥρα 09:00 στήν αἴθουσα Μ1. Τό πρόγραμμα εργαστηρίων παρατίθεται στό τέλος. Τό πλῆρες ὥρολόγιο πρόγραμμα εὑρίσκεται στό => Προπτυχιακές σπουδές=> ωρολόγιο πρόγραμμα.

Θά πρέπῃ νὰ ἐγγραφῆτε, ὡς χρῆστες ΚΑΙ στό eclass τοῦ μαθήματος ( http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/589143/ )  μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ ἐπικοινωνοῦμε. Τό μάθημα θὰ εἶναι ἀνοικτό στό eclass  ΜΟΝΟ μέχρι 30/9/16. Ἐκεῖ ὑπάρχουν ἀνακοινώσεις ἤδη, γιά τὰ προαπαιτούμενα καὶ γιὰ τό πῶς θὰ "περάσετε"τό μάθημα εὔκολα.  Ὑπάρχει έπίσης ἐκπαιδευτικό ὑλικό καὶ προγράμματα.

Βεβαιωθεῖτε ὅτι ἔχετε δηλώσει τὴν θεωρία ἄν τὴν ὀφείλετε. Δὲν θὰ ὑπάρξουν χειρόγραφες βαθμολογίες ἤ "κράτημα" βαθμοῦ.

Ἐγγεγραμμένοι ἤδη στό παρελθόν, ἔχουν διαγραφῆ ἀπό χρῆστες τοῦ μαθήματος ἤ ἐργαστηρίου. Συνεπῶς ἄν κάποιος θέλει νὰ ἔχῃ προσπέλαση, πρέπει νὰ ἐπανεγγραφῆ.

ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ γιά τά Ἐργαστήρια:

Α) Ἐγγραφές Ἐργαστηρίων Φοιτητῶν Γ' ἐξαμήνου:

-Θά πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ δηλώσετε καὶ τὴν ΘΕΩΡΙΑ εἰδάλλως ἡ έγγραφή σας στὰ έργαστήρια, θὰ ἀκυρωθῇ.

-Τά διαθέσιμα έργαστήρια εἶναι τά Ε1 ἕως  Ε6 καί ἐγγράφεσθε σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες σχετικῆς ἀνακοίνωσης τῆς Γραμματείας.

Β) Ἐγγραφές Ἐργαστηρίων Φοιτητῶν, ποὺ πῆραν βαθμό 4  ἤ εἶναι ἐπὶ πτυχίῳ:

--Τό διαθέσιμο έργαστήριο εἶναι ΜΟΝΟ τό Ε7  καὶ έγγράφεσθε σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες σχετικῆς ἀνακοίνωσης τῆς Γραμματείας.

Γ) Ἐγγραφές Ἐργαστηρίων Φοιτητῶν Δ' ἑξαμήνου καἰ ἄνω (ὄχι ἐπί πτυχίῳ).

-Τά διαθέσιμα έργαστήρια εἶναι  ΜΟΝΟΝ τά Ε8 ἕως Ε10  καὶ έγγράφεσθε σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες σχετικῆς ἀνακοίνωσης τῆς Γραμματείας.

-βεβαιωθεῖτε ὅτι ἔχετε δηλώσει τὴν θεωρία ἄν τὴν ὀφείλετε. Δὲν θὰ ὑπάρξουν χειρόγραφες βαθμολογίες ἤ "κράτημα" βαθμοῦ.

Δ) Ἐγγραφές Ἐργαστηρίων ἐργαζομένων φοιτητῶν:

θὰ ἐπικοινωνήσουν προσωπικά μαζί μου τὴν Δευτέρα 3/10 ὥρα 12:00 στήν αἴθουσα ἐργαστηρίων Μ. 

Τό πρόγραμμα ἔχει ως ἑξῆς

ΩΡΕΣ Δευτέρα ΩΡΕΣ Τρίτη Τετάρτη ΩΡΕΣ Πέμπτη ΩΡΕΣ Παρασκευή
 09-12 Θεωρία/Μ1  09-11 Ε2 /Μ Ε5/Μ        
 12-14 Ε1 /Μ  11-13 Ε3 /ΣΤ Ε6/ΣΤ  12-14  Ε8/ΣΤ    
     13-15 Ε4 /ΣΤ Ε7/ΣΤ  14-16  Ε9/ΣΤ  13-15 Ε10/ΣΤ

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!