Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Πρακτικές οδηγίες έναρξης πρακτικής άσκησης

Πρακτικές οδηγίες έναρξης πρακτικής άσκησης

Οι προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής άσκησης είναι στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
http://www.ba.teiwest.gr/documents/Praktiki/mathimata_praktikis.pdf
 
Εάν ο φοιτητής / η φοιτήτρια πληροί τις προϋποθέσεις, τότε πρώτα ζητεί με αίτηση από τη γραμματεία να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση που βεβαιώνει την ύπαρξη των προϋποθέσεων. Παράλληλα αναζητεί φορέα, προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση. Κάποιες αγγελίες φορέων υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, αλλά μπορεί να βρεθεί και κάποιος φορέας από την ελεύθερη αγορά  ή ακόμα και δημόσιος φορέας. Για την πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ, η έναρξη μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο φοιτητής ή φοιτήτρια βρει φορέα για την πραγματοποίησή της. Επίσης στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν όλα τα αναγκαία έντυπα.
http://www.ba.teiwest.gr/el/proptyxiakes-spoudes/praktiki-askisi/proypotheseis-praktikis-a
 
Ακολούθως, από τα έντυπα, οι συμβάσεις υπογράφονται σε τρία χειρόγραφα, ο φορέας συμπληρώνει τη βεβαίωση φορέα και ο φοιτητής / φοιτήτρια όλα τα προηγούμενα μαζί με την αίτηση έναρξης ΠΑ τα καταθέτει ή τα αποστέλλει courrier στη Γραμματεία.

Για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, η έναρξη γίνεται μετά την έκδοση σχετικής προκήρυξης, συνήθως στις αρχές του χειμερινού και στις αρχές του εαρινού εξαμήνου. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη υποβάλλει αίτηση και τα ελάχιστα δικαιολογητικά που ζητάει η προκήρυξη.
 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής / η φοιτήτρια ξεκινάει την πρακτική άσκηση με την υποχρέωση να συμπληρώνει το βιβλίο πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τις οδηγίες. Το βιβλίο μαζί με την αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης τα καταθέτει -μετά την ολοκλήρωσή της ΠΑ- στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μεταπτυχιακά

 

Ιστοσελίδες   Προγραμμάτων   Μεταπτυχιακών   Σπουδών  του  Τμήματος 

 

1.   "Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)":

http://manedu.upatras.gr/ 


 2. Ψηφιακή καινοτομία και Διοίκηση (Digital Innovation and Management)

http://dima.upatras.gr/

 

 

 

Μαθήματα κορμού Β Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου ΔΟΝΑ 3   100,0 4,0
2 Μικροοικονομική Ανάλυση ΜΓΥ 3   112,5 4,5
3 Λογιστική Εταιρειών ΜΓΥ 2 3 112,5 4,5
4 Ανάπτυξη αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ 3 2 137,5 5,5
5 Οικονομικά Μαθηματικά ΜΓΥ 4   137,5 5,5
6 Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων ΜΓΥ 4 2 150,0 6,0
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   20 4 750,0 30,0

 

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Κλάδος - διακρίσεις, οι αντικειμενικές εμπορικές πράξεις, εξ υποκειμένου εμπορικές πράξεις, τεκμήριο εμπορικότητας. Εμπορικά βιβλία. Έμποροι κατά τυπικό και ουσιαστικό σύστημα. Απόκτηση - απώλεια εμπορικής ιδιότητας. Συνέπειες. Βιομηχανική ιδιοκτησία, επωνυμία, Σήμα, Ευρεσιτεχνίες - εφευρέσεις, δίκαιο του ανταγωνισμού - συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Οι εταιρείες - διακρίσεις. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία, ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Ετερόρρυθμη ή αφανής Εταιρεία, Ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, είδη, Ίδρυση - λειτουργία ‐ λύση. Η Ανώνυμη Εταιρεία, είδη, Ίδρυση - λειτουργία - λύση, Δίκαιο των αξιογράφων. Η συναλλαγματική, Η επιταγή, Το γραμμάτιο. Εφαρμογές εμπορικού δικαίου ‐ καταστατικό, επιταγή, συναλλαγματική ‐ στοιχεία πτωχευτικού δικαίου.

 

Μικροοικονομική Ανάλυση

Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς, Ελαστικότητα, Κόστος και Παραγωγή, Αγορές - Ανταγωνισμός και Ανάπτυξη, Μονοπώλιο και διάφορες μορφές Ολιγοπωλίου, Αποδοτικότητα και ρύθμιση, Ζήτηση συντελεστών παραγωγής και παραγωγικότητα, αμοιβές εισροών, Πρόσοδος, τόκος και κέρδη.

 

Λογιστική Εταιρειών

Βασικά στοιχεία λογιστικής εταιρειών, έννοιες Ομόρρυθμης - Ετερόρρυθμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία - Προσδιορισμός Καθαρών Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης, καθαρών Αποτελεσμάτων χρήσης, φορολογία νομικών προσώπων, συμπλήρωση εντύπων εφορίας για νομικά πρόσωπα, Ε3 - Ε5 - Φ10 - εκκαθάριση φόρου νομικών προσώπων - Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων - ανάλυση οικονομικών καταστάσεων - ανάλυση με αριθμοδείκτες - αριθμοδείκτες ρευστότητας - αριθμοδείκτες αποδοτικότητας - αριθμοδείκτες δραστηριότητας - αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων - εισαγωγή σε αριθμοδείκτες αγοράς - κάθετη και οριζόντια ανάλυση επιχειρήσεων - αποτίμηση εταιρειών και μετοχών εισηγμένων και μη στο ΧΑΑ - χρησιμότητα Κατάστασης Ταμειακών Ροών και Προϋπολογισμών.

 

Ανάπτυξη αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός H/Y

Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Προγραμματιστικές δομές, Ακολουθία, Έλεγχος και Επανάληψη. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (ψευδοκώδικας, διαγράμματα ροής προγράμματος, γλώσσες προγραμματισμού). Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Η γλώσσα C, Δομή Προγράμματος στη C, Τύποι δεδομένων, Δηλώσεις Μεταβλητών, Βρόχοι. Πίνακες, Συναρτήσεις, Δομές, Δείκτες, Ακολουθίες Χαρακτήρων. Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη γλώσσα C, Ανάπτυξη προγραμμάτων και συναρτήσεων στη C.

 

Οικονομικά Μαθηματικά

Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας. Ακολουθίες, Σειρές. Πραγματικές συναρτήσεις μιας και δύο μεταβλητών: πράξεις, μερική παράγωγος, ολικό διαφορικό, τοπικά ακρότατα. Όρια συναρτήσεων. Μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση συναρτήσεων. Εφαρμογές των τοπικών ακροτάτων σε θέματα οικονομίας, μέθοδος εύρεσης δεσμευμένων τοπικών ακροτάτων - πολλαπλασιαστές Lagrange. Συνδυαστική ανάλυση. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις: διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς και γραμμικές. Οικονομικές εφαρμογές. Ολοκληρώματα και οι εφαρμογές τους σε προβλήματα οικονομικών επιστημών. Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις και οικονομικές του εφαρμογές κυρίως σε προβλήματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Εφαρμογές σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με το πρόγραμμα Mathematica.

 

Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων

Στοιχειώδεις Δειγματοληπτικές Μέθοδοι, Περιγραφή - Οργάνωση - Αποτύπωση Δεδομένων, Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα (Μέτρα Κεντρικών Τάσεων, Μέτρα Διασποράς), Εισαγωγή στις Πιθανότητες (Στοιχειώδεις Κανόνες, Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος Bayes), Διακριτές τυχαίες Μεταβλητές και οι Κατανομές Πιθανοτήτων τους, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και η Κανονική Κατανομή, Κατανομή Δείγματος, Εφαρμογές σε H/Y.

Μαθήματα ΣΤ Εξαμήνου

Μαθήματα κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων Ζ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διαχείριση Έργων ΜΕΥ 3 2 150,0 6,0
2 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP ΜΕ 3 2 150,0 6,0
3 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΜΕ 4 1 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 3 150,0 6,0

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «MARKETING» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΜΕ 4 1 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   17 9 750,0 30,0

 

 

Διαχείριση Έργων

Η εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν στοιχεία από την διαχείριση λειτουργιών, χρονικό προγραμματισμό έργων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση επιχειρησιακών αποφάσεων και διαδικασιών. Επίσης αναλυτική περιγραφή των μεθοδολογιών χρονικού προγραμματισμού και ορθολογικής οργάνωσης των εργασιών ή των μηχανοποιημένων δραστηριοτήτων κατασκευής των έργων με κριτήριο την βέλτιστη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων ή την επιτάχυνση των εργασιών. Δικτυωτός προγραμματισμός και τεχνική κατασκευής δικτυωτού διαγράμματος έλεγχος πορείας εκτελέσεως έργου με το δικτυωτό διάγραμμα. Διαγράμματα Gant, η βελτιστοποίηση χρόνου, κόστους και δυναμικού. Εισαγωγή στην έννοια του Project Management. Οργάνωση έργου. Εκτίμηση κόστους. Επιλογή αναδόχου. Έλεγχος έργου. Διοικητικές ικανότητες. Διαχείριση ρίσκου.

 

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP

Έννοια και φιλοσοφία της διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, Επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, Σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ επιχειρηματικών λειτουργιών, Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις διαδικασίες και τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, Δομή ERP συστημάτων, Τεχνολογίες, Αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή (client / server), Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών - BPR, Κύκλος ζωής ERP συστημάτων, Επιλογή - Αξιολόγηση - Προμήθεια ERP συστημάτων, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ERP συστημάτων, Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών. Χρήση και λειτουργία ERP συστήματος.

 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Έννοια και ορισμός πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση. Δομή και πλαίσιο ανάλυσης. Σχέση πληροφοριακών συστημάτων και management. Στοιχεία τεχνολογίας. Επεξεργασία δεδομένων. Οργάνωση δεδομένων. Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, εφαρμογές. Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Βασικές έννοιες. Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Management Information Systems, MIS). Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Διοικήσεως (ΠΣΔ). Περιβάλλον των ΠΣΔ. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης των ΠΣΔ. Ανάλυση περιπτώσεων. Εφαρμογές, κίνδυνοι. Έλεγχος και αξιολόγηση των ΠΣΔ. Θέματα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στα ΠΣΔ. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ελληνική πραγματικότητα. Ανάλυση περιπτώσεων. Στρατηγικός προγραμματισμός της επιχείρησης και ΠΣΔ.

  

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Εφαρμοσμένες Ποσοτικές μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, Μελέτες Περίπτωσης με Χρήση Μεθοδολογιών Στατιστικής (Λήψη Αποφάσεων με Πρωτογενή Πληροφορία), Πιθανοτήτων (Λήψη Αποφάσεων με εκ των Υστέρων Πληροφορία) και Επιχειρησιακής Έρευνας (Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων, Βέλτιστα Πρότυπα Αποδοτικότητας, Γραμμικός Προγραμματισμός, Προσομοίωση), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων. Ο καθορισμός των ρόλων του διευθυντή πωλήσεων και των πωλητών. Ο σχεδιασμός στρατηγικής και προϋπολογισμός. Η οργάνωση του προσωπικού πωλήσεων. Εκτίμηση δυνατοτήτων και προβλέψεις πωλήσεων. Αναζήτηση και επιλογή των πωλητών. Η εκπαίδευση των πωλητών. Η δημιουργία κινήτρων. Αποζημίωση των πωλητών. Σχεδιασμός περιοχών πωλήσεων. Καθορισμός των μέτρων αποδοτικότητας. Εκτίμηση και έλεγχος.