Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων Ζ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διαχείριση Έργων ΜΕΥ 3 2 150,0 6,0
2 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP ΜΕ 3 2 150,0 6,0
3 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΜΕ 4 1 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 3 150,0 6,0

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «MARKETING» Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΜΕ 4 1 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   17 9 750,0 30,0

 

 

Διαχείριση Έργων

Η εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν στοιχεία από την διαχείριση λειτουργιών, χρονικό προγραμματισμό έργων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση επιχειρησιακών αποφάσεων και διαδικασιών. Επίσης αναλυτική περιγραφή των μεθοδολογιών χρονικού προγραμματισμού και ορθολογικής οργάνωσης των εργασιών ή των μηχανοποιημένων δραστηριοτήτων κατασκευής των έργων με κριτήριο την βέλτιστη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων ή την επιτάχυνση των εργασιών. Δικτυωτός προγραμματισμός και τεχνική κατασκευής δικτυωτού διαγράμματος έλεγχος πορείας εκτελέσεως έργου με το δικτυωτό διάγραμμα. Διαγράμματα Gant, η βελτιστοποίηση χρόνου, κόστους και δυναμικού. Εισαγωγή στην έννοια του Project Management. Οργάνωση έργου. Εκτίμηση κόστους. Επιλογή αναδόχου. Έλεγχος έργου. Διοικητικές ικανότητες. Διαχείριση ρίσκου.

 

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP

Έννοια και φιλοσοφία της διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, Επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, Σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ επιχειρηματικών λειτουργιών, Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις διαδικασίες και τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, Δομή ERP συστημάτων, Τεχνολογίες, Αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή (client / server), Ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών - BPR, Κύκλος ζωής ERP συστημάτων, Επιλογή - Αξιολόγηση - Προμήθεια ERP συστημάτων, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ERP συστημάτων, Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών. Χρήση και λειτουργία ERP συστήματος.

 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Έννοια και ορισμός πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση. Δομή και πλαίσιο ανάλυσης. Σχέση πληροφοριακών συστημάτων και management. Στοιχεία τεχνολογίας. Επεξεργασία δεδομένων. Οργάνωση δεδομένων. Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, εφαρμογές. Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Βασικές έννοιες. Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Management Information Systems, MIS). Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Διοικήσεως (ΠΣΔ). Περιβάλλον των ΠΣΔ. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης των ΠΣΔ. Ανάλυση περιπτώσεων. Εφαρμογές, κίνδυνοι. Έλεγχος και αξιολόγηση των ΠΣΔ. Θέματα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στα ΠΣΔ. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ελληνική πραγματικότητα. Ανάλυση περιπτώσεων. Στρατηγικός προγραμματισμός της επιχείρησης και ΠΣΔ.

  

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Εφαρμοσμένες Ποσοτικές μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, Μελέτες Περίπτωσης με Χρήση Μεθοδολογιών Στατιστικής (Λήψη Αποφάσεων με Πρωτογενή Πληροφορία), Πιθανοτήτων (Λήψη Αποφάσεων με εκ των Υστέρων Πληροφορία) και Επιχειρησιακής Έρευνας (Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων, Βέλτιστα Πρότυπα Αποδοτικότητας, Γραμμικός Προγραμματισμός, Προσομοίωση), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων. Ο καθορισμός των ρόλων του διευθυντή πωλήσεων και των πωλητών. Ο σχεδιασμός στρατηγικής και προϋπολογισμός. Η οργάνωση του προσωπικού πωλήσεων. Εκτίμηση δυνατοτήτων και προβλέψεις πωλήσεων. Αναζήτηση και επιλογή των πωλητών. Η εκπαίδευση των πωλητών. Η δημιουργία κινήτρων. Αποζημίωση των πωλητών. Σχεδιασμός περιοχών πωλήσεων. Καθορισμός των μέτρων αποδοτικότητας. Εκτίμηση και έλεγχος.

 

Μαθήματα κορμού Δ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Επιχειρησιακά Παίγνια ΜΕΥ 3 1 112,5 4,5
2 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΜΕ 3 2 137,5 5,5
3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΜΕΥ 3   112,5 4,5
4 Οικονομική της Διοίκησης ΜΓΥ 3   112,5 4,5
5 Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet ΜΕ 3 2 137,5 5,5
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΜΓΥ 3 2 137,5 5,5
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   18 7 750,0 30,0

 

Επιχειρησιακά Παίγνια

Ανάλυση δεδομένων με επιχειρησιακά δεδομένα, τα τυπικά μοντέλα αντιδράσεων, αυτοματισμός μοντέλων, αξιολόγηση και έλεγχος μοντέλων, τεκμηρίωση μοντέλων, επιχειρηματικά σενάρια, αριστοποίηση και στόχοι, έλεγχος ανταγωνιστικών αντιδράσεων, μέθοδος Monte Carlo, οι μηχανισμοί της προσομοίωσης, η προσομοίωση σαν εργαλείο επιχειρησιακού προγραμματισμού.

 

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και βοηθήματα, διαχείριση ποικιλότητας, προώθηση καινοτομίας και δημιουργικότητας. Διαδικασία σχεδιασμού, φύση οργανωσιακών στόχων, μάνατζμεντ αντικειμενικών σκοπών, έλεγχος ως λειτουργία του μάνατζμεντ, προσεγγίσεις εφαρμογής ελέγχου. Χρήση επιχειρηματικών σχεδίων, σημεία - κλειδιά. Τυποποιημένοι πίνακες και διαγράμματα, βάθος χρόνου του σχεδιασμού. Ξεκινώντας νέα επιχείρηση, υπολογισμός ρεαλιστικών επιπέδων κόστους, κατανόηση κινδύνων, χρηματοδότηση, άδειες, νομικές οντότητες, εμπορικά ονόματα, σήματα κατατεθέντα κλπ. Στρατηγική σκέψη, βασικοί αριθμοί, ομάδα διοίκησης. Ανάλυση ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας, πηγές, προμηθευτές και υλοποίηση. Τεχνολογία και μελλοντικά προϊόντα / υπηρεσίες. Προώθηση πωλήσεων. Ανάλυση κλάδου / αγοράς. Εντοπισμός πληροφοριών, πρακτική έρευνα αγοράς. Πρόβλεψη πωλήσεων, πληροφορίες υπόβαθρου, ανάλυση αγοράς. Συσχέτιση προϋπολογισμού και οροσήμων του σχεδίου. Επιχειρηματικοί αριθμοδείκτες. Υλοποίηση, ορόσημα, περιλήψεις, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων. Υποβολή σχεδίου.

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

H χρηματοοικονομική λειτουργία και το περιβάλλον, η χρονική αξία του χρήματος, Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών, οι επιδράσεις της μεταβολής του επιπέδου των τιμών, χρηματοοικονομικοί δείκτες και διακριτική ανάλυση, πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος, πολιτική κεφαλαίων κίνησης, διαχείριση και πολιτική των πιστώσεων.

 

Οικονομική της Διοίκησης

Αποφάσεις βελτιστοποίησης, αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου, αποφάσεις στις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης, προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης, αποτελεσματική παραγωγή, πρόβλεψη κόστους, ειδικές τεχνικές καθορισμού τιμών, προγραμματισμός επενδύσεων, αποφάσεις βάσει ανάλυσης ισολογισμού, αποφάσεις βάσει ανάλυσης κόστους / οφέλους, κυβέρνηση και επιχειρηματική δραστηριότητα, προϋπολογισμός κεφαλαίου.

 

Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet

Τύποι δικτύων στην επιχείρηση, κατανεμημένες επιχειρηματικές εφαρμογές, βασικές έννοιες για την κατανεμημένη επεξεργασία, βασικά πρωτόκολλα, ο κατανεμημένος έλεγχος, τα σημαντικότερα θέματα των κατανεμημένων συστημάτων. Εφαρμογές του διαδικτύου (Internet) στην επιχείρηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, αρχές ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων (EDI), η διαφήμιση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, intranets. Εξοικείωση με τα κατανεμημένα συστήματα, το διαδίκτυο και η ολοκλήρωση του με επιχειρηματικές εφαρμογές (Βάσεις Δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα). Εξοικείωση με την HTML και με τους υπάρχοντες εκδότες. Υλοποίηση και δημοσίευση σελίδας στον παγκόσμιο ιστό.

 

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Βασικές έννοιες, χρήση των Βάσεων Δεδομένων στην επιχείρηση, είδη Βάσεων Δεδομένων. Θεμελίωση των Βάσεων Δεδομένων, σχεσιακή άλγεβρα, λειτουργικές εξαρτήσεις. Σχεσιακό μοντέλο των Βάσεων Δεδομένων, πίνακες, κλειδιά, διάγραμμα οντοτήτων - σχέσεων. Βασικές λειτουργίες συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, διαγραφή ενημέρωση, εισαγωγή και βελτιστοποίηση. Συστήματα διαχείρισης κειμένων, τεχνικές δεικτοδότησης, μέτρηση απόδοσης, μοντέλα δεδομένων, η χρήση τους στην επιχείρηση. Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων, βασικές έννοιες, η χρήση τους στην επιχείρηση. Πολυδιάστατες Βάσεις Δεδομένων, βασικές έννοιες, μέθοδοι υλοποίησης, ο ρόλος τους στην ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων. Η γλώσσα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων SQL. Χρήση εμπορικού συστήματος διαχείρισης B.Δ. και εξοικείωση με την γλώσσα SQL, εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης κειμένων και με τις πολυδιάστατες Βάσεις Δεδομένων.

Μαθήματα Ε Εξαμήνου

Core courses 3rd Semester

No CORE COURSES – 3rd SEMESTER COURSE CATEGORY THEORY (h/week) LAB (h/week) WORKLOAD ECDS
301 Total Quality Management ΜΕΥ 3 1 112,5 4,5
302 Operational Research ΜΕ 3 2 137,5 5,5
303 Human Resources Management ΜΕΥ 3   112,5 4,5
304 Macroeconomics ΜΓΥ 3   112,5 4,5
305 Data Structures and File Organization ΜΓΥ 3 3 137,5 5,5
306 Advanced Business Statistics ΜΕΥ 3 2 137,5 5,5
  TOTAL / WEEK   18 8 750,0 30,0

 

Total Quality Management

Introduction to Quality Assurance. Definitions, philosophy, axioms, principles. The need for adjustments and changes in management styles. Tools of quality control. The organization for quality. Development of the ISO control and quality assurance of projects and actions. Editing quality manuals and procedures records. The European certification framework. Cost of quality. Methodologies of statistical quality control SPC. Laboratory applications of the above with the use of special software packages.

 

Operational Research

Introduction to Operational Research. Business Models, Linear Programming (Framing and solving the Problem, Algebraic and Graphical methods, Simplex, quirky Cases, Duality and Sensitivity Analysis), Integer Programming (Branch and Bound Methods, planning 0-1) Problems Transmission (Definition and Problem Solving, Special Circumstances: Replacement Problem, Logistics). Computer Applications.

 

Human Resources Management

The course aims to facilitate a thorough understanding of management of human resources, which is essential for the efficient, effective and competitive operation of the various business units and production in general. Specifically focuses on the examination and analysis of the processes of planning, job analysis, the attraction and selection, training and development of human resources, evaluation of employee performance, the policy of pay, health and safety at work and the end of industrial relations by the method of case studies, group projects and review relevant scientific literature.

 

Macroeconomics

Calculation of National Production - Systems of National Accounts, Total Demand and Supply - the Keynesian model, the monetarist model, Fiscal Policy, Monetary Policy, Public Choice, and external influences, inflation and unemployment, wages - labor and trade unions, the International Trade Data.

 

Data Structures and File Organization

Data Structures, basic concepts. Tables, Lists, Queues, Trees, Graphs. Editing data structures, introduction, retrieval and deletion. Types and file organization, sequential, trees, indexed files. Edit files, search, sort, file indexes. Processing large files. How to save files. Improving efficiency in the processing of files. Applications management data structures the programming language C.

 

Advanced Business Statistics

Estimation (Mean Assessment and Analogies), Confidence Intervals, Samples, Sample Definition, Hypothesis Testing (Unilateral, Two-sided), Tests (Independence, Adjustment), analysis of variance (ANOVA), Simple Regression Analysis (Linear, Logarithmic, Exponential, Quadratic) and Analysis of Relationship of Two Variables, Computer Applications.

Μαθήματα κατεύθυνσης Marketing Ε Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «MARKETING» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις ΜΕ 4 1 150,0 6,0
2 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΜΕΥ 4   150,0 6,0
3 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΜΕ 4 1 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 2 150,0 6,0

  

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΕ 3 2 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   18 6 750,0 30,0

 

 

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

Έννοια, στόχοι και εξέλιξη της διαφήμισης. Η ένταξη της διαφήμισης στο χώρο του Μάρκετινγκ. Ο ρόλος και η σημασία της έρευνας στον σχεδιασμό και στην οργάνωση των διαφημιστικών προτάσεων. Άντληση πληροφοριών Μάρκετινγκ για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργικού, διαφημιστικών μέσων. Η επίδραση της διαφήμισης στο κόστος των αγαθών, στην αξία των προϊόντων, στην οικονομία μιας χώρας, στον κοινωνικό τομέα Στάδια επενέργειας της διαφήμισης. Τα υπέρ και τα κατά της διαφήμισης. Διαφημιστικές επιχειρήσεις, τμήματα και μέθοδοι οργάνωσης τους. Στόχοι Μάρκετινγκ και Διαφημιστικοί στόχοι. Στρατηγική διαφημιστικού μηνύματος. Δημιουργικές προσεγγίσεις στην διαφήμιση. Έλεγχος δημιουργικής ιδέας. Παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων. Προγραμματισμός μέσων. Καθορισμός και κατανομή διαφημιστικού προϋπολογισμού. Γενικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων. Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. Τεχνικές, μέσα και εφαρμογές Δημοσίων Σχέσεων. Το επάγγελμα του συμβούλου των Δ.Σ. Η Πρακτική των Δ.Σ. (οργάνωση, σχεδιασμός συνεδρίων, δελτία τύπου, πρόσκληση, διεθνείς παρουσιάσεις κ.ά.). Δημοσιογραφική έρευνα. Χρήση μέσων ενημέρωσης. Η κοινή γνώμη, η επικοινωνία.

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Ανάλυση της ζήτησης υπηρεσιών. Κατανόηση των προσδοκιών και αντιλήψεων των καταναλωτών υπηρεσιών μέσω της έρευνας μάρκετινγκ. Σχεδιασμός και τοποθέτηση υπηρεσίας. Ο ρόλος των υπαλλήλων και των καταναλωτών στη δημιουργία και παράδοση της υπηρεσίας. Ο ρόλος της προώθησης. Το κόστος της ποιότητας. Η απόδοση της ποιότητας. Εσωτερικό μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ των σχέσεων. Μελέτη περιπτώσεων.

 

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Η διαδικασία λήψεως καταναλωτικών αποφάσεων. Η ψυχολογία της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Υποκίνηση και καταναλωτική συμπεριφορά. Προσωπικότητα και καταναλωτική συμπεριφορά. Δομή και διαχείριση των στάσεων του καταναλωτή. Τα οικονομικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η δομή των ατομικών προτιμήσεων. Η ατομική ζήτηση και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Το κοινωνικό περιβάλλον της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ομάδες αναφοράς και συμπεριφορά καταναλωτή. Πολιτισμικές και κοινωνικές επιδράσεις στην συμπεριφορά καταναλωτή. Η ετερογένεια καταναλωτικών προτιμήσεων και συμπεριφορών. Αρχές και μέθοδοι τμηματοποίησης καταναλωτικών αγορών. Η σύγχρονη ανάλυση της επιλογής του καταναλωτή. Ο καταναλωτής και τα χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. Η σύγχρονη ανάλυση των αντιλήψεων των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες. Ο καταναλωτής έναντι της καινοτομίας. Θέματα προστασίας του καταναλωτή. Ειδικά θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή.

 

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Είδη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Περιβάλλον Αποφάσεων, (Συνθήκες Βεβαιότητας, Αβεβαιότητας, Κινδύνου), Ορθολογική Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων, Μέθοδοι Δημιουργικής Σκέψης (Καταιγισμός Ιδεών, Μέθοδος Delphi, Αναλογίες κλπ.), Συναρτήσεις Ευημερία - Χρησιμότητας, Προσέγγιση Bayes, Ποιοτικές Μέθοδοι (Δένδρα Αποφάσεων, Πίνακες Αποφάσεων, Διαγράμματα Ακολουθίας Γεγονότων, Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδος), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού: Εισαγωγικές έννοιες. Διαγράμματα ροής. Σύμβολα διαγραμμάτων ροής. Χαρακτηριστικά διαγραμμάτων ροής. Είδη διαγραμμάτων ροής. Διαγράμματα ροής δεδομένων. Δομικά στοιχεία. Σύνταξη. Συνηθισμένα λάθη. Πολυεπίπεδη ανάλυση. Ροή εργασίας. Διαγράμματα ανάθεσης διαδικασιών. Δομικά στοιχεία. Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός. Κλάση και κληρονομικότητα. Αντικείμενο και στιγμιότυπο. Unified Modelling Language (UML). Τύποι διαγραμμάτων. Διαγράμματα κλάσεων. Σχέσεις κλάσεων. Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης. Σχέσεις. Διαγράμματα ακολουθίας, Διαγράμματα καταστάσεων. Διαγράμματα δραστηριοτήτων. Σχεδιασμός διαλογικών εφαρμογών με βάση τα σενάρια χρήσης τους: η μεθοδολογία ICONIX. Δομή της μεθοδολογίας. Ανάλυση απαιτήσεων. Αρχικός σχεδιασμός. Σχεδιασμός του συστήματος. Εφαρμογή.